Trafik Kaza Tazminatı

Son 10 Yılda Trafik Kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda maddi ve manevi tazminat hakkı vardır. Trafik kazası hasar ve tazminatları içim 7/24 bizi arayıp bilgi alabilirsiniz.

Trafik Kaza Tazminatı, ölümlü trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası gibi kaza durumlarında maddi ve manevi tazminat haklarınız hakkında merak ettiğiniz her şey, tüm bilgiler burada yer almaktadır. Siz veya yakınlarınız son 7 yıl içerisinde herhangi bir trafik kazası geçirmiş, yaralanmış veya ölümlü trafik kazası yaşamış ise maddi – manevi trafik kaza tazminatı hakkınız doğmaktadır. Trafik kaza tazminatı adlı siteden son derece kolaylık ile trafik kaza tazminatı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Trafik kaza tazminatları ve diğer tüm tazminatlar için iletişim formunu doldurabilir www.tazminatlar.com/iletisim/ ve sorularınıza hemen cevap bulabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Türkiye’de 2017 yılında 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana geldi. Bir çok sebepten ötürü trafik kazaları günümüzde meydana gelmektedir. Trafik kazalarında ölüm, yaralanma ve sakatlanma durumları oluşmaktadır. Bu sebep ile de bazı maddi ve manevi tazminat hakları ortaya çıkmaktadır. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en çok yaşandığı gün cumartesi günü olarak görünürken, en az kaza yapılan gün ise salı günü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan kazaların %67.4’ü gündüz olmakta, %30’u gece meydana gelmektedir.

Hiç kimsenin trafik kazası mağduru olmamasını temenni etmekte olup, maalesef trafik kazalarının meydana gelmesi durumunda ölüm ve yaralanmalar yaşanmaktadır. Bu şekilde olan trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat hakları ortaya çıkmaktadır. Hak kaybına uğramamak açısında maddi ve manevi açılacak olan tazminat davası ise son derece önemlidir. Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Hükmünü içerir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Gelişen teknolojiyle birlikte ülkemizde trafik yoğunluğu ile motorlu araçların sayılarında her geçen gün artış meydana gelmektedir. Zira bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en önemlisi karayolunda gerçekleşen kazalar neticesinde telafisi güç zararların oluşmasıdır. Nitekim binlerce insanımız trafik kazaların da yaralanmakta ya da ölmekte veyahut ciddi oranda mal varlığı zararına uğramaktadırlar.

Tüm bu sebepler nedeniyle oluşan trafik kazalarından kazazedelerin uğramış oldukları zararların giderilmesi amacıyla öncelikle motorlu araç işletenler için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaları çözüm yolu olarak bulunmuştur. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında trafik kazası sonucu meydana gelmiş olan zararın paylaştırılması birçok açıdan fayda sağlamıştır. Kazaya uğrayan ve kazaya sebebiyet veren kişiler ekonomik açıdan çok güçsüz olabilmektedirler. Bu durumda trafik kazalarından oluşan zararların ödemesini sağlayacak hukuki düzenlemeler önem arz etmektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yani, trafik sigortası bu durumu düzenlemektedir. Yine, ülkemizde kazazedelerin korunması amacıyla getirilen zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında motorlu araç işletenlerin yapabilecekleri ihtiyari sigorta türleri de bulunmaktadır.

Trafik Kaza Tazminatları

Trafik kazasının hiç olmazsa maddi sonuçlarını biraz olsun hafifletmek için zararların ödenmesi amacıyla Karayolları Trafik Kanununu düzenlenmiştir. Trafik sigortası da bu durumun sonucu olarak limitleri dahilindeki sigorta miktarların karşılanması amaçlanmıştır.

Esasen, bir kaza meydana geldiğinde kazaya karışan aracın Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin ortaya çıkan zarardan dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, bu zararların tazmini için öncelikli olarak sigorta şirketine başvuruda bulunulmalı sigorta şirketi tarafından zararın giderilmemesi halinde ise dava yoluna gidilmelidir.

Kimler dava açabilir ?
Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan herkesin dava açma hakkı bulunmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası ile ölümlü trafik kazası olmak üzere ikili bir ayrım yapılması gerekmektedir. Ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınlarının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Yine yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kazazedenin maddi ve manevi dava açma hakkı bulunmaktadır. Ağır bir yaralanma mevcutsa yakınlarının da manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

Kimlere dava açılabilir ?
Trafik kazasına sebebiyet veren ve kusuru bulunan araç şoförü ile aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta firmasının sorumluluğu vardır. Bu sebeple sorumluluğu bulunan sigorta firması ve araç şoförüne karşı dava açılması mümkündür. Öte yandan, aracın işletmesi halinde aracı işleten firmalarında sorumluluğun doğması nedeniyle bu firmalara da dava açılma hakkı vardır. Örneğin, yolcu taşıma işini yapan firmaların işletmiş olduğu araçların kazaya karışması halinde hem araç sürücüsünün hem sigorta firmasının hem de aravı işleten firmanın sorumluluğu doğmaktadır.

Trafik kazalarında Zaman aşımı süresi ne kadardır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 109. Maddesinde; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” Denilmesi suretiyle trafik kazalarında zaman aşımı süresi belirlenmiştir.

Esasen, anılı kanun metninde her ne kadar zaman aşımı süresi kazanın yapıldığı tarihten ve zararı meydana getiren kişinin belirlendiği tarihten itibaren iki yıl belirlenmiş olsa da cezayı gerektiren bir fiilden doğması halinde ise burada ki zaman aşımı süresinin uygulanacağı belirtilmiştir. Yani meydana gelen trafik kazalarında herhangi bir ölüm veyahut yaralanma oluşması halinde zaman aşımı süresi olarak iki yılın değil Türk Ceza Kanunun da öngörülen zaman aşımı süresinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla. Ceza kanunumuz da öngörülen zaman aşımı süresinin çok daha uzun olması nedeniyle kazazedeler lehine bir düzenleme getirilmiştir. Türk Ceza Kanununda zaman aşımı süresi sekiz ve on beş yıl olarak düzenlenmiştir.

Ne kadar Maddi ve manevi tazminata hükmedilir?
Trafik kazaları nedeniyle uğranılan zararlar açısından öncelikli olarak kazanın yaralamalı veya ölümlü trafik kazası olması açısından bir ayrım yapılması gerekir. Yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin geçici ve sürekli iş göremezlik oranı tam teşekkülü hastane de hesaplanır. Kazazedenin hesaplanan maluliyet oranı uyarınca yaşı ve maaşı göz önünde bulundurularak maddi tazminat hesaplaması yapılır. Ancak, kaza nedeniyle kazazedenin kusurunun bulunması halinde ise kusur oranı hesaplanan tazminattan mahsup edilir. Ölümlü trafik kazalarında ise ölen kişilerin yakınları tazminat kazanmaya hak kazanır. Yakınlarına ödenecek olan tazminat türü destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bunun hesaplanması da kaza nedeniyle vefat eden kişi ölmemiş olsaydı yakınlarına ne kadarlık bir yardımda bulunacağının tespitidir. Yine vefat eden kişinin yaşı, maaş durumu ve desteğinden yoksun kalan kişilerin sayısına bağlı olarak tazminat miktarı farklılık teşkil etmektedir.

Manevi tazminat kural olarak kazaya karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigorta şirketinden istenemez. Zira 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sigorta firmaları manevi tazminattan sorumlu tutulamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ancak, araç sürücüsü ve araç işleten kişilerin bu zarardan sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.

Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu var mıdır ?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Madde 97. Maddesinde; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Denilmesi suretiyle zarar gören kişilerin sigorta firmasına dava açmadan evvel başvuruda bulunması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Bu sebeple, kazazede veya vefat eden kişilerin dava açmadan önce mutlak suretle hukuki bir yardım almasından fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte sigorta şirketine başvuruda bulunulmalı ve sigorta firmasınca taleplerin karşılanamaması halinde dava yoluna gidilmesi zorunludur. Anılı madde hükmü gereğince sigorta firmasına başvuru yapılmaksızın dava açılması usuli bir eksiklik olması nedeniyle davanın reddedilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Trafik kazalarında hangi mahkeme görev ve yetkilidir?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 110. Maddesinde “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.”

Bahse konu kanun hükmü uyarınca trafik kazLarı nedeniyle açılacak olan tazminat davalarında görevli mahkemelerin adli mahkemeler olduğu belirtilmiştir. Yani sigorta firmasına açılacak davaların sigorta sözleşmesinden kaynaklanıyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Ancak araç şoförüne ve araç işletenine açılacak olan manevi davalarda ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir,

Öte yandan yetkili mahkeme ise kazanın meydana geldiği yer ile sigortacının merkez veya şubesinin bulunduğu yer mahkemelerin yetkili olduğu belirtilmiştir.

Araç Sürücüsü Kaza Nedeniyle Tazminattan Sorumlu Olur mu?
KTK m.85/I uyarınca motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olursa aracın işleteni kusursuz olarak sorumludur. Motorlu araç işletilmesinin üçüncü kişiler yönünden bir tehlike faktörü içermesi nedeniyle kusursuz sorumlu tutulmuştur. Yani, zarara uğrayan kişi/kişiler araç sürücüsünden uğramış oldukları zararın tazminini isteme hakkında sahiptirler.

Trafik kaza tazminatı hesaplamaları ise rapor, kusur, kazanın durumu, kazanın oluş şekli gibi bir çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Trafik kaza tazminatlarında kazada yaralanan kişi tazminat alabileceği gibi sakatlık durumunda da maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanmış olmaktadır. Trafik kaza tazminatlarında eğer kazada ölümlü bir durum var ise kişinin ailesi veya akrabaları tarafından maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğmaktadır.

Trafik kaza tazminatının en doğru şekilde hesaplanması açısından iletişim kısmından bilgi formunu doldurup, sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar ?

Trafik kaza tazminatı sitesi sizlere en kolay şekilde tazminat hakkınız gibi işlemlerde destek vermektedir. Bir çok kaza yaralanmalı hatta ölümlü olarak yaşanıyor. Maalesef öncelikle can ve sonrasında mal kayıpları meydana geliyor. Haklarınızı bilmek ise araştırmaktan geçiyor. İşte tam burada bu site ile maddi trafik kaza tazminatı ve manevi trafik kaza tazminatı hakkında bir çok bilgilendirme bulunuyor. Sorularınızı bize iletip hemen cevap alabileceğiniz bu site ile trafik kaza tazminatları hakkında bilgi edinebiliyorsunuz.

Türkiye’nin herhangi bir ilinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Trabzon vs. her nerede olursanız olun bize iletişim kısmından ulaşıp trafik kaza tazminatları konusunda bilgi edinebiliyorsunuz.

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde Hangi Belgeler İstenmektedir ?
  • Trafik kazası tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgeler istenir.
  • Trafik Kazası tespit tutanağı
  • Kazaya ait fotoğraflar
  • Poliçe örnekleri
  • Kaza anında görgü tanığı tutanakları
  • Kazaya karışan sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
  • Eğer trafik kazasında sakatlanma gibi bir durum var ise tam donanımlı bir hastaneden alınması gereken sakatlık durumunu gösteren rapor. Sakatlanan kişinin gelirini gösteren rapor vs.
  • Eğer trafik kazasında ölüm durumu var ise; ölüm raporu, aile nüfus kayıt örneği, veraset ilanı, diğer evraklar vs.